Schoolvisie

Kleine school, groot engagement

Basisschool De Valke is een basisschool van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. We behoren tot scholengroep impact.

Onze school ligt in een groene, rustige omgeving net buiten het centrum van Lichtervelde, een gemeente met bijna 8500 inwoners.

Onze pedagogische leidraad ligt vervat in het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO).

Het PPGO wil dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen volgens de eigen aard en bekwaamheid, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status of financiële mogelijkheden. Er is daarom niet alleen aandacht voor de verwerving van kennis, maar ook voor de ontwikkeling van vaardigheden en de vorming van attitudes. De kinderen leren kritisch en creatief denken over mens, natuur en samenleving. Zij leren vertrouwen te hebben in zichzelf, intellectueel nieuwsgierig en mondig te zijn en open te staan voor anderen.

Onze school heeft op basis van deze leidraad en de omgeving van onze school, haar eigen visie uitgewerkt

Elk kind is uniek

Het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen is de eerste voorwaarde om tot leren te komen. De school moet een veilige, vertrouwde omgeving zijn.

We streven ernaar om onderwijs op maat van elk kind te geven. Dit willen we realiseren door in de klas gedifferentieerd te werken. Omdat we kleine klasgroepen hebben, kunnen de leerkrachten meer aandacht bieden aan elke leerling en hen meenemen op het leertraject. 

Elk kind ontwikkelt zich op verschillende vlakken

We streven een totale harmonische persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen na. Hiermee bedoelen wij dat ons onderwijsaanbod zich niet alleen richt tot de aanbreng van parate kennis, maar ook aandacht heeft voor de motorische, de emotionele en de sociale ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat het proces van leren, ontwikkelen en groeien zich steeds voltrekt in een dynamische cyclus van hoofd, hart en handen. Wie zich goed voelt in zijn vel, maakt het in zijn leven wel!

We  willen inspelen op de individuele noden van elk kind.

De preventieve basiszorg staat centraal. We zorgen voor aangepast didactisch materiaal om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen, nemen kinderen in een kleine groep voor pré-teaching, observeren en volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen,…

Als er verhoogde zorg nodig is werken we ook samen met het CLB, logopedisten, kinesisten en revalidatiecentra.


W.O. als uitgangspunt - taal centraal!


Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig en zitten boordevol vragen over zichzelf, de anderen en hun omgeving.

Wereldoriëntatie wil de leef- en belevingswereld van kinderen helpen verruimen, verdiepen en inzichtelijk maken. Daarom willen we samen met de leerlingen onze omgeving waarnemen, verkennen, onderzoeken, ordenen en duiden. Zo verwerven kinderen vaardigheden om goed met zichzelf, anderen en de wereld om te gaan en ontwikkelen ze een kritisch – creatieve houding tegenover zichzelf, anderen en de wereld.

We benaderen de wereld om ons heen vanuit een aantal invalshoeken zoals mens, maatschappij, techniek, natuur, tijd en ruimte.

Kennis en basisinzichten in zichzelf en de wereld staan in functie van het uitbouwen van een kwaliteitsvol leven in harmonie met de omgeving. We willen kinderen opvoeden tot evenwichtige personen die hun leven zinvol kunnen uitbouwen en bijdragen aan een kwaliteitsvolle omgeving.

Onze groene omgeving is een ideaal uitgangspunt om de wereld om ons heen te verkennen maar we verleggen onze grenzen ook buiten het schooldomein.

De zorg voor het milieu en duurzame ontwikkeling zijn voor ons belangrijke items. MOS – duurzame scholen, straffe scholen – helpt ons om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. Als MOS-school willen we onze leerlingen leren dat we zorg moeten dragen voor de wereld om ons heen. We houden een brooddozenactie, drinken kraantjeswater, hebben kippen op school, tuinieren in onze moestuintjes, nemen deel aan #Iktrekhetmijaan,…

Bij het verkennen van de wereld om ons heen staat taal centraal. Zo werken we in onze kleuterafdeling steeds met een centraal prentenboek. Van daaruit vertrekken de leerkrachten samen met de kinderen op een themareis van drie weken rond het verhaal, de prenten, de gevoelens van en in het boek. Zo verkennen ze de wereld maar breiden ze ook hun woordenschat uit, maken ze kennis met boeken en verhalen, krijgen ze zin in taal.

Daarnaast gaan onze leerlingen vanaf de peuterklas maandelijks naar de bibliotheek om zelf een boek te ontlenen. Hiermee willen we hun “leeshonger” aanwakkeren.

Taal is de hele dag aanwezig in ons klasgebeuren: de kleuters hebben een onthaal- en afsluitkring, de kleuterleerkrachten spelen mee in het rollenspel van de kinderen, we lezen verhalen voor,…

Ook in de lagere school blijft taal belangrijk: we houden klasgesprekken, hebben leesmomenten, leren discussiëren, schrijven brieven en verhalen, gaan voorlezen voor de kleuters, …


Elk kind is VIP

Kinderen zijn nooit gelijk maar wel gelijkwaardig! We behandelen iedereen respectvol en hebben oog voor de noden van elk kind. Uit deze verschillen willen we leerkansen halen.

We bieden op school verschillende levensbeschouwelijke vakken aan en respecteren ook iedereen die uit morele of religieuze overtuiging vrijstelling verkiest.

Onze leerlingen krijgen verantwoordelijkheden zoals zetelen in de leerlingenraad, kleuters helpen en begeleiden van de eetzaal naar het kleuterblok. Zo willen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen ontwikkelen. Omdat we een kleine school zijn, kennen de kinderen elkaar en kunnen ze ook van elkaar leren.


Iedereen is welkom!

We streven ernaar om een open sfeer te creëren voor de kinderen, de ouders, de grootouders, het personeel,… We willen de familiale sfeer die op onze school heerst behouden en proberen steeds zo open mogelijk met iedereen te communiceren. We staan open voor elkaars mening en proberen er ook rekening mee te houden.

We bevragen de ouders, laten de leerlingen hun zegje doen via de leerlingenraad, hebben een ouderraad en vriendenkring.